SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Glädje, Gemenskap, Respekt & Öppenhet

Stadgar
All Star Gymnastics GF är en ideell förening bildad den 1 januari 2014

Stadgarna är senast ändrade vid årsmötet 28 mars 2019.


1 kap Allmänna bestämmelser 

 

1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga). 

"Syftet med föreningen är att få fler som utövar gymnastik, både i yngre år och längre upp i åldrarna. Vi vill ge gymnasterna möjligheten att utvecklas för att fler ska kunna tävla på regional, riks och internationell nivå samt att de gymnaster som vill ska kunna utmana och vara självklara inslag i våra landslag.”

 

Föreningen ska bedriva följande idrott: Gymnastik

 

Föreningen ska arbeta utifrån Gymnastikförbundets samt vår förenings värderingar:

 • Vi vill se och ta tillvara på alla individers utveckling
 • Vi vill vara lyhörda för den enskilde gymnastens utveckling
 • Vi vill att alla ska känna gemenskap och trygghet oavsett nivå
 • Vi vill att alla ska känna sig accepterade – olikheter möjliggör
 • Vi vill vara ödmjuka inför gymnastikens utmaningar
 • Vi vill driva svensk gymnastik framåt

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § Föreningens namn m.m. 

Föreningens fullständiga namn är: All Star Gymnastics GF 

Föreningens organisationsnummer är: 802475-9691

Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun.

 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Gymnastikförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF är föreningen även medlem i distriktsidrottsförbund (DF): Gymnastikförbundet Öst (region) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ 

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet (extra årsmöte) som utser styrelsen för att sköta den löpande verksamheten.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

6 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

7 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

8 § Tvist/skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster vid årsmöte (extra årsmöte). I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.


2 kap Föreningens medlemmar 

 

1 § Medlemskap 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.


Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.


I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.


Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.


1 a § Hedersmedlemskap 

Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och, om styrelsen så särskilt beslutar, från eventuella andra avgifter som t.ex. inträdesavgifter till föreningens evenemang. Hedersmedlem har samma rättigheter som en medlem. Till hedersmedlem kan utses en person som har gjort föreningen stora förtjänster eller som i övrigt har lagt ned stort arbete i föreningen. 


Hedersmedlemskapet gäller livet ut. Hedersmedlemskapet kan dock upphöra i förtid om hedersmedlemmen allvarligt skadar föreningens intressen och årsmötet beslutar om uteslutning. En hedersmedlem kan också själv begära utträde ur föreningen.

 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 

Medlem 

ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, 

ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, 

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §, 

har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 


Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.


Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.


Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

4 § Utträde 

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 


Medlem som inte har betalt medlemsavgift under föregående verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


5 § Uteslutning m.m. 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.


Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.


Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.


Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.


I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

6 § Överklagande 

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

7 § Medlemskapets upphörande 

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.


3 kap Årsmöte 

 

1 § Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.


Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.


Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

3 § Sammansättning och beslutförhet 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. 


Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

 • För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år - vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn,
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet, 
 • och att medlemsavgiften har betalats senast sju dagar före årsmötesdag.
 • Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av

     a. föreningens ordförande för en tid av ett år,

     b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

     c. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,

     d. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år,

     e. 1 revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,

     f. 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande,

     g. föräldrarepresentant, adjungerad,

     h. gymnastrepresentant, adjungerad,

      i. tränarrepresentant, adjungerad.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


6 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

7 § Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.


Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.


Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

 

8 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).


Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.


Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

9 § Vid kraftträdande 

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslut om inte annat sägs.


4 kap Valberedning 

 

1 § Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av ordförande (sammankallande) och en till två ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska gärna bestå av både kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

 

2 § Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorns arbete.


Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.


Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.


Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen presentera sitt förslag.


De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


5 kap Revision 

 

1 § Revisorer och revision 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn. Revisorn ska vara oberoende av dem som revisorn har att granska.


Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.


Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


6 kap Styrelsen 

 

1 § Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra ledamöter. Styrelsen kan med fördel bestå av både kvinnor och män. Nära släktskap får inte finnas mellan två styrelsemedlemmar.


Styrelsen ska inom sig utse övriga befattningshavare som behövs.


Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant om en sådan finns. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.


Årsmötet ska utse adjungerad föräldrarepresentant, gymnastrepresentant och tränarrepresentant. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 § Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.


Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • se till att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, 
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, 
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, 
 • tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska annan ledamot träda in i ordförandens ställe.


Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.


Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden, utsedd justerare och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.


7 kap Övriga föreningsorgan 

 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan 

Föreningen ska för sin administrativa och idrottsliga verksamhet vid behov inrätta sektioner/kommittéer.

 

Styrelsen kan vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

 

2 § Instruktioner 

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

 

3 § Budget och verksamhetsplan 

Förekommande kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.


 
SOCIALA MEDIER
VÅRA SPONSORER
SAMARBETSPARTNER